Image
RÔL Y BWRDD

Mae’r Bwrdd yn arwain ar faterion sy’n ymwneud â threfniadau llywodraethu a fframwaith sicrwydd y gymdeithas. Mae’n diffinio ein gwerthoedd a’n hamcanion strategol ac yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â nhw.

Mae’n blaenoriaethu sut y byddwn yn defnyddio ein hadnoddau ac yn monitro perfformiad y tîm rheoli sy’n rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd. O fewn y diben cyffredinol hwnnw, mae rolau a chyfrifoldebau’r Bwrdd fel a ganlyn:

  • Pennu cyfeiriad strategol
  • Rheoli asedau
  • Cymeradwyo cynlluniau
  • Sicrhau rheolaeth ariannol
  • Ymdrin â materion staffio
  • Llywodraethu a gwneud penderfyniadau
  • Ymdrin â threfniadau’r Bwrdd
  • Ymdrin â chysylltiadau allanol
Image
Alison Thorne
Cadeirydd Bwrdd Barcud

Mae gan Alison wybodaeth werthfawr fel aelod bwrdd profiadol dros ben, ac mae ganddi hanes rhagorol o gyflawni swyddi arwain. Mae ei safbwynt amrywiol a’i gallu pendant i feddwl yn strategol yn golygu ei bod yn Gadeirydd delfrydol i arwain Bwrdd Barcud wrth i’r Grŵp barhau i dyfu ac addasu mewn diwydiant sy’n newid yn gyflym.

Cadeirydd, Cyfarwyddwr Anweithredol, Ymddiriedolwr ac aelod o Bwyllgorau, a sylfaenydd ‘atconnect’, sef cwmni datblygu busnes a phobl.

Gyrfa gorfforaethol ryngwladol ym maes manwerthu ac wedi bod yn aelod o fyrddau gweithredol Mothercare, George at Asda ac Otto UK.

Wedi bod yn arweinydd gweithredol yn Kingfisher a Storehouse, lle’r oedd yn arbenigo ym maes Gweithrediadau, Prynu, Marchnata a Chyrchu.

Yn bartner mewn cwmni recriwtio bwtîc cyn sefydlu 'atconnect', sef busnes sy’n cynorthwyo cwmnïau i greu timau llwyddiannus drwy recriwtio swyddogion gweithredol a gwneud gwaith mentora mewn sectorau megis y cyfryngau, manwerthu, tai, gofal iechyd a’r sector digidol.

Yn arfer bod yn Gyfarwyddwr Anweithredol i Thought Provoking Consulting, yn Ymddiriedolwr i’r Tropical Forest Trust (sy’n ymwneud â rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy) ac yn Ymddiriedolwr ac yna’n Gadeirydd i Chwarae Teg (sef prif elusen Cymru ym maes cydraddoldeb).

Yn Aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru ac yn un o Lywodraethwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd.

Mae Alison yn adeiladu ar ei gwaith ym maes cydraddoldeb drwy fod yn Arweinydd Cymru ar gyfer Women on Boards, ac mae’n Aelod o’r Panel Annibynnol ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus ar ran Llywodraeth Cymru.

Image
Dafydd Lewis
Aelod o’r Pwyllgor Prosiectau a Pherfformiad

Aelod o Fwrdd Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Yn wreiddiol o’r Tymbl yng Nghwm Gwendraeth ac yn byw ers dros 30 mlynedd yn Nolgellau. Wedi ymddeol o lywodraeth leol fel Cyfarwyddwr Corfforaethol gyda Chyngor Gwynedd lle’r oedd ganddo gyfrifoldebau strategol am ystod o wasanaethau, gan gynnwys Tai a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, a chyfrifoldebau arweiniol am Iechyd a Lles a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol.

Ers ymddeol, mae wedi bod yn aelod o Fwrdd Grŵp Cynefin ac yn Gadeirydd y Bwrdd, mae wedi bod yn gwirfoddoli gyda Chyngor ar Bopeth ac mae’n Ysgrifennydd Clwb Rygbi Dolgellau. Mae’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Image
Kaye Law-Fox
Cadeirydd y Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth Ariannol

Uwch Gyfarwyddwr Annibynnol

20 mlynedd o brofiad o weithio fel swyddog gweithredol ac uwch-reolwr yn y sector cyhoeddus, yn cyflwyno newid cenedlaethol a rhanbarthol cymhleth a rhaglenni llywodraethu strategol.

Yn Gadeirydd, yn Is-gadeirydd ac yn aelod Bwrdd profiadol i ddarparwyr cofrestredig tai cymdeithasol ers 2003 ac i gwmnïau rheoli a datblygu asedau masnachol is-gwmnïau.

Mae gan Kaye raddau mewn systemau rheoli, rheoli iechyd a rheoli adnoddau gwledig ac mae’n rheolwr cymwys ym maes rheoli prosiectau, rhaglenni a phortffolios.

Image
Richard Woolley

Aelod o’r Pwyllgor Prosiectau a Pherfformiad

Aelod o Fwrdd Cyngor Gofal

Dros 20 mlynedd o brofiad o weithio yn y sector tai fel uwch-reolwr mewn Trosglwyddiadau Gwirfoddol ar Raddfa Fawr a chymdeithasau tai traddodiadol, a 7 mlynedd arall o brofiad blaenorol o weithio yn sefydliadau’r GIG. Yn 2019, cafodd Richard ei benodi’n Brif Weithredwr Connexus yn dilyn uno Grwpiau Tai Swydd Amwythig a Swydd Henffordd yn 2017. Mae Connexus yn rheoli 10,000 o gartrefi, mae’n gyflogwr o bwys ar draws Swydd Amwythig a Swydd Henffordd ac mae’n datblygu 250 o gartrefi bob blwyddyn.

Image
Catherine Shaw

Aelod o Fwrdd Gofal a Thrwsio ym Mhowys

Yn gyn-fyfyriwr ieithoedd modern ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn aelod o Grŵp Llywio’r Tenantiaid tra oedd Tai Ceredigion yn cael ei ffurfio

Yn gyn-aelod hirdymor ac yn gyn-Ysgrifennydd Cofnodion Grŵp Monitro Tai Ceredigion

Yn aelod Bwrdd ers mis Rhagfyr 2015

Image
Mererid Boswell

Aelod o Bwyllgor Archwilio a Risg

Aelod o Fwrdd EOM

Yn gyfrifydd siartredig â phrofiad o ymwneud â chyllid yn y sector elusennau a’r sector cyhoeddus

Yn byw yng Ngheredigion ers 12 mlynedd ac wedi bod yn un o gynghorwyr tref Aberystwyth

Yn drysorydd Arad Goch (cwmni theatr) ac yn gadeirydd Camau Cyntaf i Ddysgu (elusen darpariaeth feithrin)

Pennaeth Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl ac yn dysgu Sbaeneg

Image
Carina Roberts
-

Wedi arwain yn y maes tai ers dros 30 mlynedd

Profiad o weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn y sector gyhoeddus a phreifat

Wedi bod  yn aelod bwrdd o sawl fwrdd gwirfoddol gan gynnwys TPAS Cymru.

Yn siarad Cymraeg yn rhugl.

Image
Wyn Jones

Aelod o’r Pwylgor Prosiectau a Pehrfformiad

Yn Gymrawd i’r Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig

Yn Aelod o Sefydliad Siartredig y Cymrodeddwyr

Yn Aelod o’r Sefydliad Tystion Arbenigol

Yn arbenigwr ar eiddo a phrisio mewn cwmni o Syrfewyr Siartredig

Yn aelod Bwrdd ers mis Awst 2020

Image
John Rees

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Risg

Yn Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig

14 blynedd o brofiad o weithio mewn amryw swyddi, gan gynnwys 7 mlynedd o brofiad yn y sector tai cymdeithasol

Ar hyn o bryd yn Bennaeth Cyllid Cartrefi Cymunedol Plymouth

Cysylltiadau â chymuned leol Ceredigion

Wrthi’n dysgu Cymraeg

Image
David Hall

Aelod o Fwrdd EOM

Yn Bennaeth Eiddo Grŵp gyda Wrekin Housing

Yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Adeiladu a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Dros 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai cymdeithasol, yn ymwneud â rheoli asedau, sicrhau iechyd a diogelwch yng nghyswllt eiddo, caffael, a datblygu tai

Wedi ymuno â’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2020

Image
John Wilkinson
-

Yn ymgynghorydd siartredig ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus â 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes

Dros 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda chymdeithasau tai ar ymgyngoriadau cynllunio, cysylltiadau gwleidyddol a chymunedol, strategaeth, newid a chyfathrebu mewn argyfwng

Yn aelod o Fwrdd a Chyngor y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus ac yn llywodraethwr ysgol gynradd yng Nghaerdydd

Yn Aelod Masnachol o Cartrefi Cymunedol Cymru ac yn siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau ar ei ran

Image

Enid Roberts

Cadeirydd y Pwyllgor Prosiectau a Pherfformiad

Yn ymgynghorydd rheoli hunangyflogedig

Yn gweithio’n flaenorol ym maes llywodraeth leol, ac wedi ennill profiad ar lefel strategol ym maes TGCh a rheoli prosiectau a rhaglenni

Dros 10 mlynedd o brofiad o arwain yn y sector tai cymdeithasol

Yn Gymrawd Siartredig i’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Yn Gymrawd Siartredig i Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

Yn siarad Cymraeg yn rhugl

Image
Siobhan Johnson

Yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth Ariannol

Yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Yn uwch-weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol a datblygu sefydliadol

Profiad o weithio yn y sector tai cymdeithasol, y sector gofal cymdeithasol, y sector nwyddau traul sy’n gwerthu’n gyflym, a’r sector preifat

Yn fedrus ym maes ymgynghori ynghylch adnoddau dynol, hyfforddi, newid diwylliant, meddwl yn feirniadol, arwain a rheoli

Yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn frwdfrydig ynghylch sicrhau bod pobl yn gwireddu eu potensial

Yn Aelod Cyswllt hirdymor o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chanddi radd MA (Anrh.) mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Glasgow

Image

Carina Roberts

Aelod o’r Pwyllgor Prosiectau a Pherfformiad

Yn aelod o’r Pwyllgor Llywodraethu a Chydnabyddiaeth Ariannol

Yn aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Risg

Yn uwch-weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol a datblygu sefydliadol

Profiad o weithio yn y sector tai cymdeithasol, y sector gofal cymdeithasol, y sector nwyddau traul sy’n gwerthu’n gyflym, a’r sector preifat

Yn fedrus ym maes ymgynghori ynghylch adnoddau dynol, hyfforddi, newid diwylliant, meddwl yn feirniadol, arwain a rheoli

Yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn frwdfrydig ynghylch sicrhau bod pobl yn gwireddu eu potensial

Yn Aelod Cyswllt hirdymor o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chanddi radd MA (Anrh.) mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Glasgow