Image
RÔL Y BWRDD

Mae’r Bwrdd yn arwain ar faterion sy’n ymwneud â threfniadau llywodraethu a fframwaith sicrwydd y gymdeithas. Mae’n diffinio ein gwerthoedd a’n hamcanion strategol ac yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â nhw.

Mae’n blaenoriaethu sut y byddwn yn defnyddio ein hadnoddau ac yn monitro perfformiad y tîm rheoli sy’n rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd. O fewn y diben cyffredinol hwnnw, mae rolau a chyfrifoldebau’r Bwrdd fel a ganlyn:

  • Pennu cyfeiriad strategol
  • Rheoli asedau
  • Cymeradwyo cynlluniau
  • Sicrhau rheolaeth ariannol
  • Ymdrin â materion staffio
  • Llywodraethu a gwneud penderfyniadau
  • Ymdrin â threfniadau’r Bwrdd
  • Ymdrin â chysylltiadau allanol
Image
Steve Cripps
-

Wedi ymddeol ar ôl bod yn Brif Swyddog (Cyfarwyddwr Strategol) ym maes llywodraeth leol â thros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes

Yn brofiadol ym maes gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat

Yn gyn-lywodraethwr ysgol ac wedi cael profiad o fod yn aelod o Fyrddau Rheoli yn y sector gwirfoddol

Yn aelod profiadol o Fwrdd Tai Ceredigion, ac yn Gadeirydd ac yn Is-gadeirydd profiadol

Yn gyn-aelod annibynnol o Bwyllgor Moeseg a Safonau Cyngor Sir Ceredigion

Image
Mererid Boswell
-

Yn Gyfrifydd Siartredig â phrofiad o ymwneud â chyllid yn y sector elusennau a’r sector cyhoeddus

Yn byw yng Ngheredigion ers 12 mlynedd ac wedi bod yn un o gynghorwyr tref Aberystwyth

Yn drysorydd Arad Goch (cwmni theatr) ac yn gadeirydd Camau Cyntaf i Ddysgu (elusen darpariaeth feithrin)

Yn Bennaeth Busnes a Chyllid gyda Chyngor Llyfrau Cymru

Yn siarad Cymraeg a Saesneg yn rhugl ac yn dysgu Sbaeneg

Image
John Jenkins
-

Yn Gyfrifydd Siartredig â phrofiad o weithio yn Ninas Llundain

Yn ymgynghorydd busnes hunangyflogedig

Yn llywodraethwr ysgol ac yn gyfarwyddwr cwmni buddiannau cymunedol

Yn aelod o Fwrdd Tai Ceredigion ers mis Chwefror 2015

Yn Gadeirydd profiadol y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad

Image
John Rees
-
Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad. Is-Gadeirydd Bwrdd y Gymdeithas Gofal. Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig. 14 mlynedd o brofiad o amrywiaeth o rolau gan gynnwys 7 o fewn y Sector Tai Cymdeithasol. Pennaeth Cyllid presennol Cartrefi Cymunedol Plymouth Cysylltiadau â chymuned leol Ceredigion Dysgwr Cymraeg gweithgar
Image
Catherine Shaw
-

Yn denant

Yn gyn-fyfyriwr ieithoedd modern ym Mhrifysgol Aberystwyth

Yn aelod o Grŵp Llywio’r Tenantiaid tra oedd Tai Ceredigion yn cael ei ffurfio

Yn gyn-aelod hirdymor ac yn gyn-Ysgrifennydd Cofnodion Grŵp Monitro Tai Ceredigion

Yn aelod o Fwrdd Tai Ceredigion ers mis Rhagfyr 2015

Yn aelod o Fwrdd y Gymdeithas Gofal

Image
Cadwgan Thomas
-

Yn Syrfëwr Meintiau Siartredig ac yn Bennaeth Datblygu Gwasanaethau Hafod

Profiad o ymwneud â’r sector tai cymdeithasol ers 1996

Profiad o oruchwylio’r gwaith o ddatblygu nifer o brosiectau adnewyddu, prosiectau adeiladu tai newydd a phrosiectau cartrefi gofal

Yn aelod o Fwrdd Tai Ceredigion ers mis Medi 2014

Yn siarad Cymraeg yn rhugl

Image
Wyn Jones
-

Yn Gymrawd i’r Sefydliad Brenhinol Syrfewyr Siartredig

Yn Aelod o Sefydliad Siartredig y Cymrodeddwyr

Yn Aelod o’r Sefydliad Tystion Arbenigol

Yn arbenigwr ar eiddo a phrisio mewn cwmni o Syrfewyr Siartredig

Yn aelod o’r Bwrdd ers mis Awst 2020

Image
John Wilkinson
-

Yn ymgynghorydd siartredig ym maes Cysylltiadau Cyhoeddus â 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y maes

Dros 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda chymdeithasau tai ar ymgyngoriadau cynllunio, cysylltiadau gwleidyddol a chymunedol, strategaeth, newid a chyfathrebu mewn argyfwng

Yn aelod o Fwrdd a Chyngor y Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus ac yn llywodraethwr ysgol gynradd yng Nghaerdydd

Yn Aelod Masnachol o Cartrefi Cymunedol Cymru ac yn siaradwr rheolaidd mewn cynadleddau ar ei ran

Image
Enid Roberts
-

Yn ymgynghorydd rheoli hunangyflogedig

Yn gweithio’n flaenorol ym maes llywodraeth leol, ac wedi ennill profiad ar lefel strategol ym maes TGCh a rheoli prosiectau a rhaglenni

Dros 10 mlynedd o brofiad o arwain yn y sector tai cymdeithasol

Yn Gymrawd Siartredig i’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Yn Gymrawd Siartredig i Gymdeithas Gyfrifiadurol Prydain

Yn siarad Cymraeg yn rhugl

Image
David Hall
-

Yn Bennaeth Eiddo Grŵp gyda Wrekin Housing

Yn aelod o’r Sefydliad Siartredig Adeiladu a’r Sefydliad Rheolaeth Siartredig

Dros 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai cymdeithasol, yn ymwneud â rheoli asedau, sicrhau iechyd a diogelwch yng nghyswllt eiddo, caffael, a datblygu tai

Wedi ymuno â’r Bwrdd ym mis Tachwedd 2020

Image
Siobhan Johnson
-

Yn uwch-weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol a datblygu sefydliadol

Profiad o weithio yn y sector tai cymdeithasol, y sector gofal cymdeithasol, y sector nwyddau traul sy’n gwerthu’n gyflym, a’r sector preifat

Yn fedrus ym maes ymgynghori ynghylch adnoddau dynol, hyfforddi, newid diwylliant, meddwl yn feirniadol, arwain a rheoli

Yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn frwdfrydig ynghylch sicrhau bod pobl yn gwireddu eu potensial

Yn Aelod Cyswllt hirdymor o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, a chanddi radd MA (Anrh.) mewn Gwleidyddiaeth o Brifysgol Glasgow

Image
Carina Roberts
-

Wedi arwain yn y maes tai ers dros 30 mlynedd

Profiad o weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill yn y sector gyhoeddus a phreifat

Wedi bod  yn aelod bwrdd o sawl fwrdd gwirfoddol gan gynnwys TPAS Cymru.

Yn siarad Cymraeg yn rhugl.